Daffy startup

http://www.youtube.com/watch?v=xU7xnXI9erc&feature=share